Teatr na Plaży w Sopocie zaprasza wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych na II Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, który odbędzie się w ramach Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

Organizatorzy konkursu chcą uczcić pamięć legendarnego duetu, jak również stworzyć możliwość zmierzenia się z tym materiałem młodym twórcom, którzy będą mogli zaprezentować się publiczności nie tylko podczas I Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, ale również w ramach projektu Kulturalna Plaża. W Konkursie Interpretacji udział może wziąć każdy wokalista, aktor, pomiędzy osiemnastym a trzydziestym piątym rokiem życia.

W pierwszym etapie konkursu, powołana przez organizatora komisja selekcyjna oceni nadesłane zgłoszenia i zaprosi wybranych twórców na przesłuchania, które odbędą się w czerwcu w sopockim Teatrze na Plaży. W kolejnym, drugim etapie konkursu wybrana dziesiątka finalistów zostanie zaproszona w lipcu na trzydniowe warsztaty wokalno-muzyczne, w ramach których odbędą się prezentacje ich utworów na plażowej scenie na Kulturalnej Plaży Trójki, która znajduje się przed Teatrem.

Ostatni etap konkursu, to finałowe prezentacje w Teatrze na Plaży w październiku podczas Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i przebiegu Konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie zamieszczonym na stronie Teatru.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 maja 2017.


REGULAMIN KONKURSU

II Konkurs na Interpretację Piosenek Starszych Panów

 w ramach II Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego

 

II Konkurs na Interpretację Piosenek Starszych Panów zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu:

Słownik terminów użytych w Regulaminie: 

 1. Konkurs – oznacza II edycję konkursu na interpretację piosenek Starszych Panów, z tekstami Jeremiego Przybory i muzyką Jerzego Wasowskiego.
 2. Organizator – Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie z siedzibą przy ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, przy czym działem odpowiedzialnym za organizację Konkursu będzie Teatr na Plaży w Sopocie z siedzibą przy ul. Mamuszki 2, 81-718 Sopot.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
 4. Uczestnik – oznacza osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie, spełniając wszystkie warunki zamieszczone w Regulaminie.
 5. Komisja – oznacza komisję wybraną przez Organizatora w celu oceny występu Uczestników w I etapie Konkursu oraz wyłonienia Uczestników, którzy wezmą udział w kolejnych etapach Konkursu.
 6. Jury – oznacza jury wybrane przez Organizatora w celu oceny występu Uczestników w III etapie Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu.
 7. Dyrektor Artystyczny – oznacza Dyrektora Artystycznego Konkursu Piotra Kosewskiego.
 8. Opłata Wpisowa – oznacza bezzwrotną opłatę wpisową, którą uczestnik uiszcza przy pomocy systemu interticket.pl – Realizacja Opłaty Wpisowej będzie możliwa za pomocą strony internetowej teatru. Opłata wpisowa ma na celu pokrycie kosztów organizacji I etapu Konkursu.
 9. Strona internetowa Teatru na Plaży – strona www.teatrnaplazy.pl

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART (adres: ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot), a za czynności konkursowe odpowiedzialny jest Teatr na Plaży w Sopocie (adres: al. Mamuszki 2, 81-718 Sopot, tel. (58) 555 22 34, www.teatrnaplazy.pl; e-mail: konkurs@teatranaplazy.pl).
 2. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest Piotr Kosewski.

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu są piosenki Starszych Panów, ze słowami Jeremiego Przybory i muzyką Jerzego Wasowskiego.

Uczestnicy konkursu, zgłoszenie i przebieg Konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział amatorzy, aktorzy i wokaliści, soliści oraz zespoły wokalne (do 4 osób).
 2. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania trzech utworów z tekstem Jeremiego Przybory i muzyką Jerzego Wasowskiego, przesłania Karty Uczestnika poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Teatru na Plaży www.teatrnaplazy.pl w nieprzekraczalnym terminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Teatru oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej w wysokości 30 zł za pośrednictwem systemu interticket. Realizacja Opłaty Wpisowej będzie możliwa za pomocą strony internetowej teatru.
 4. Konkurs odbywa się w trzech etapach. Szczegółowe terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Teatru na Plaży.

I etap – przyjmowanie zgłoszeń oraz przesłuchania na scenie Teatru na Plaży. Uczestnicy podczas tego etapu prezentują przed powołaną Komisją jeden utwór z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół lub podkład). Podczas I etapu Komisja może poprosić Uczestnika o wykonanie drugiego utworu. Komisja wybiera do kolejnego etapu maksymalnie 10 Uczestników. W I etapie wszelkie koszty udziału (podróż, nocleg) pokrywa Uczestnik.

II etap – warsztaty oraz prezentacje w ramach projektu Kulturalna Plaża w Sopocie. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu są zobowiązani do uczestnictwa w warsztatach wokalno-aktorskich, które odbędą się w lipcu lub sierpniu 2017 r. Szczegółowe terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru na Plaży. Podczas tego etapu Uczestnikom będą akompaniować muzycy, których zapewnia Organizator. Uczestnicy Konkursu będą mieli zagwarantowany nocleg.

III etap – finał konkursu, odbędzie się w ramach II Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Finał odbędzie się w październiku 2017 r. w Teatrze na Plaży. Szczegółowe terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru na Plaży. W III etapie wezmą udział Uczestnicy, którzy brali udział w warsztatach stanowiących II etap Konkursu. Uczestnicy III etapu będą prezentowali się przed Jury oraz publicznością.

 1. Jury przyzna w III etapie konkursu nagrody za zajęcie miejsc I, II i III. Jury może przyznać również wyróżnienia. Istnieje także możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. W I etapie Konkursu Uczestników wybiera Komisja, w III etapie Jury powołane przez Organizatorów.
 2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku i artystycznego wykonania podczas występów Uczestników, oraz zgodę na wielokrotne publiczne wykonanie i odtwarzanie nagrania, umieszczenie nagrania w internecie, radiowej i telewizyjnej emisji i reemisji prezentacji Uczestników, z tego tytułu uczestnicy nie będą żądać żadnego wynagrodzenia ani odszkodowania.
 3. Udział w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika ww. punktów Regulaminu
 4. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 6. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania i udostępniania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, marketingowych oraz statystycznych.
 7. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.
 8. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów lub odwołania całego Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej i będzie ogłaszana na stronie internetowej Teatru na Plaży.

Formularz zgłoszenia

Wypełnij on-line >>


Formularz wpłaty wpisowego

Opłać tutaj >>